Nasza wspólnota parafialna cieszy się posługą pięciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, są nimi panowie: Andrzej Kerlin, Józef Kulwikowski, Marek Cygert, Henryk Gański, Janusz Michalski.

A oto słów kilka - na czym polega posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Niczym nie można zastąpić kapłaństwa służebnego. Jeśli bowiem we wspólnocie brakuje kapłana, zostaje ona pozbawiona możliwości wypełnienia sakramentalnej funkcji Chrystusa - Głowy i Pasterza, co jest istotą życia wspólnoty kościelnej, jako że „szafarzem, który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony”. Kiedy jednak domaga się tego potrzeba Kościoła, niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy.

Nazwa „szafarz Eucharystii” odnosi się w sposób właściwy jedynie do kapłana. Również z racji święceń zwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są: biskup, prezbiter i diakon. Do nich więc należy w czasie sprawowania Mszy świętej udzielanie Komunii świętej wiernym świeckim. W ten sposób poprawnie i w pełni może się objawić w Kościele ich służebny urząd oraz wypełnić sakramentalny znak.

Oprócz szafarzy zwyczajnych istnieje prawnie ustanowiony akolita, który z ustanowienia jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej również poza sprawowaniem Mszy św. Ponadto, jeśli przemawiają za tym motywy prawdziwej konieczności, biskup diecezjalny zgodnie z przepisami prawa może do tej posługi wyznaczyć również innego wiernego świeckiego jako szafarza nadzwyczajnego albo jednorazowo (ad actum), albo na czas określony.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej zostaje powierzana kandydatowi wskazanemu przez księdza proboszcza, który zaliczył pomyślnie studium przygotowawcze i zdał końcowy egzamin. Upoważnienia do posługi udziela biskup diecezjalny na okres roku. Po upływie tego czasu, gdy szafarz odbędzie rekolekcje zostaje ono przedłużone na kolejny rok.

Pierwszym moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest proboszcz miejsca, który dba o ich formację. Nad formacją czuwa również Diecezjalna Komisja Liturgiczna, która organizuje co kwartał specjalne dni skupienia i rekolekcje.

Szafarz wykonuje swoją posługę tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba wsparcia duszpasterzy w rozdzielaniu Komunii świętej w Kościele i w zanoszeniu jej do chorych. Szafarz wypełnia swoją funkcję zasadniczo tylko podczas jednej Mszy świętej. Natomiast jego posługa wśród chorych i starszych powinna być zawsze połączona z Mszą świętą, w której uczestniczy i po modlitwie pokomunijnej otrzymuje od celebransa bursę z Komunią świętą dla chorych.